Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng, diezen và nhiên liệu sinh học


TCVN 6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật


TCVN 5689:5000 Nhiên liệu điêzen (DO) - Yêu cầu kỹ thuật


TCVN 7716:2007 Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa – Yêu cầu kỹ thuật


TCVN 7717:2007 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) – Yêu cầu kỹ thuật


TCVN 6702:2007 (ASTM D 3244-04) - Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học