Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Các văn bản liên quan đến xăng, diezen và nhiên liệu sinh học


Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu


Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy


Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 2/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen


Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2010 của Chính phủ về sản xuất xăng không chì RON 83


Công văn số 3341/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2006 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về chất lượng xăng không chì RON 83


Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu


Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2
Các văn bản liên quan đến xăng, diezen và nhiên liệu sinh học