Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Thuốc bảo vệ thực vật

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 8388:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất methomyl. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing methomyl. Technical requirement and test methods

16

TCVN 8387:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất isoxaflutole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing isoxaflutole. Technical requirement and test methods

13

TCVN 8386:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất flusilazole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing flusilazole. Technical requirement and test methods

16

TCVN 8385:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propisochlor. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing propisochlor. Technical requirement and test methods

16

TCVN 8384:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất metominostrobin. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing metominostrobin. Technical requirement and test methods

15

TCVN 8383:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất azadirachtin. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing azadirachtin. Technical requirement and test methods

16

TCVN 8382:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất dimethoate. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing dimethoate. Technical requirement and test methods

18

TCVN 8381:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất hexaconazole. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing hexaconazole. Technical requirement and test methods

16

TCVN 8380:2010

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Pesticides containing cartap hydrochloride. Technical requirement and test methods

14

TCVN 8050:2009

Nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Phương pháp thử tính chất hóa lý.
Raw materials and formulated pesticides. Testing methods of physical and chermical properties

26

TCVN 8145:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất chlorothalonil
Pesticides. Determination of chlorothalonil content

13

TCVN 8144:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất pretilachlor
Pesticides. Determination of pretilachlor content

10

TCVN 8143:2009

Thuốc bảo vệ thực vật. Xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin
Pesticides. Determination of cypermethrin content

14

TCVN 5142:2008

Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các phương pháp khuyến cáo...

40

TCVN 5141:2008

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Guidelines on good laboratory practice in residue analysis
Thay thế: TCVN 5141:1990

16

TCVN 5139:2008

Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)...

26

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tiêu chuẩn Thuốc bảo vệ thực vật