Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Tiêu chuẩn Việt Nam về quặng nguyên liệu và khai khoáng

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 6780-4:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 4: Công tác cung cấp điện
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 4: Power supply
Thay thế: TCVN 6780-4:2000

17

TCVN 6780-3:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 3: Công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ...

14

TCVN 6780-2:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 2: Công tác vận tải mỏ
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 2: Transport of mine
Thay thế: TCVN 6780-2:2009

28

TCVN 6780-1:2009

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Phần 1: Yêu cầu chung và công tác khai thác mỏ
Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation. Part 1: General requirements and exploitation
Thay thế: TCVN 6780-1:2000

25

TCVN 4296:2009

Quặng apatit. Yêu cầu kỹ thuật
Apatit ores. Specifications
Thay thế: TCVN 4296:1986

06

TCVN 180:2009

Quặng apatit. Phương pháp thử
Apatit ores. Test methods
Thay thế: TCVN 180:1986

20

TCVN 1837:2008

Trường thạch. Phương pháp phân tích hóa học.
Feldspar. Methods of chemical analysis
Thay thế: TCVN 1837:1976

17

TCVN 1836:2008

Trường thạch. Yêu cầu kỹ thuật chung.
Feldspar. General specifications
Thay thế: TCVN 1836:1976

06

Hoahocngaynay.com

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Comments powered by H2N2

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tiêu chuẩn Việt Nam về quặng nguyên liệu và khai khoáng